Antrenörlük Eğitimi Bölümü

PROGRAMIN AMACI     

Antrenörlük Eğitimi Bölümü seçilen spor dalında uzman, insanları seven, iletişim becerisi yüksek, dışa dönük, öz disiplini gelişmiş, kendine bağlı grubu yönetip, yönlendirebilecek liderlik özelliklerine sahip, yeniliklere açık, yaratıcı kişiler yetiştirmektir.

 

VİZYON

Antrenör Eğitimi alanında yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarla, antrenman bilimi ve uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak, fiziksel yönden aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmak.


MİSYON

Antrenman biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin ve ülkemizde kavratılmasına ve ülkemizdeki bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, yetişmiş eleman gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak, erdemli, bilgili, çağdaş, etik değerlere bağlı, yapıcı, yaratıcı, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin antrenman bilimcisi, antrenör yetiştirmek.

 

PROGRAM DİLİ: Türkçe

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI  

 1. Antrenörlük mesleğinin saygınlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumları geliştirerek, karşılaşabileceği mesleki problemleri çözümleyebilme,
 2. Multidisipliner alanlardan yararlanarak mesleki yeterliliklerini geliştirebilme,
 3. Sporla ilgili ulusal ve uluslararası federasyonlar ve kurumlarla işbirliği oluşturabilme,
 4. Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme,
 5. Sporda yetenek tarama ve seçme kriterlerini kullanarak farklı spor branşlarına yatkın yetenekleri ortaya çıkarabilme,
 6. Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcuların performans düzeylerini belirleyebilmek için geliştirilen alan ve laboratuar testlerini uygulayabilme, değerlendirebilme ve test sonuçlarını antrenman planlarına yansıtabilme,
 7. Her yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcu için yıllık ve uzun süreli performans hedefleri belirleyerek, genel ve özel eğitim ilkelerine uygun antrenman planı ve programları oluşturabilme,
 8. Spor çevreleri ve toplumun tüm kesimleriyle yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme,
 9. Spor örgütlerini tanıma, her düzeydeki spor organizasyonunda genel ve spor dalına özgü yarışma kuralları konusunda bilgi sahibi olabilme,
 10. Uygun öğretim yöntemlerini kullanarak, branşlara özgü teknik ve taktik becerileri öğretebilme,
 11. Bilgi ve becerilerini aktarmada bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

           

KAYIT VE KABUL KOŞULLARI        

Lise diploması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavından yeterli puan almak, Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak, Yüksekokulumuz tarafından yapılan özel yetenek sınavı ile yerleştirme yapılır.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI VE VERİLEN DERECE          

Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim sonrasında programda belirtilen (en az 240) AKTS miktarını almaları ve programda daha önceden belirtilen yeterlikleri başarmaları halinde mezun olma hakkına sahip olabilirler. Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Antrenörlük Eğitimi alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Gençlik ve Spor Hizmetleri merkez ve taşra teşkilatlarında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yardımcı antrenör ve antrenör olarak istihdam edilebilirler. Ayrıca özel spor salonlarında, turizm sektörünün ilgili kısımlarında, yapılabilecek sportif tüm organizasyonlarsa faal olarak görev alabilirler.

4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, belirlenen diğer koşulları sağlayarak lisansüstü eğitim programlarına (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora) başvurabilirler.