Rekreasyon Bölümü

PROGRAMIN AMACI 

Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için etrafındaki tüm bireylerin değerlerine saygılı, ilkeli, yaratıcı ve çok yönlü düşünebilen, bireysel farklılıklara saygılı ve değer veren, hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, evrensel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, alanında yetkin ve lisansüstü öğrenime hazır, bilimsel bilgi üretebilen ve bunları kullanabilen bilim etiğine sahip, mesleki gelişimin yaşam boyu öğrenim ile sağlanacağına inanan ve rekreasyon yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan “Rekreasyon Eğitmenleri” yetiştirmektir.


VİZYON

 Rekreasyon alanında yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarla, rekreasyon bilimi ve uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak, fiziksel yönden aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmak.


MİSYON

 Rekreasyon biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin ve ülkemizde kavratılmasına ve ülkemizdeki bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, yetişmiş eleman gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak, erdemli, bilgili, çağdaş, etik değerlere bağlı, yapıcı, yaratıcı, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin rekreasyon eğitmeni yetiştirmek.

 

PROGRAM DİLİ: Türkçe

 

PROGRAM TANIMI

Rekreasyon rekreasyonel spor branşları, spor fizyolojisi, spor yönetimi, iletişim, motor öğrenme, motor beceri, turizm, kinesiyoloji, sağlık için spor, spor psikolojisi ve program geliştirme konularını içeren interdisipliner bir alanıdır. Rekreasyon bölümü dersleri Beden Eğitimi ve Spor okullarının tüm bölümleri yanında, Üniversitenin diğer bölümlerinde de yer almaktadır. Bölüm birden fazla yabancı dil bilen, yaratıcı ve kaliteli öğrenci yetiştirmek yanında, serbest/boş zaman aktivitelerini planlamayı da amaçlamaktadır. Bölüm öğrencileri işletme, ekonomi, iletişim, sağlık, çevre ve turizm konularında yeterliliğe sahip biçimde eğitim görmektedir. Rekreasyon bölümü, öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır. Öğrenciler Su Sporları, Doğa Sporları ve Kayak Kamp Uygulamaları derslerine katılmak ve bütçeden karşılanamayan diğer kamp masraflarını kendileri karşılamak zorundadırlar. 

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 1. Rekreasyon alanıyla ilgili güncel olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
 2. Rekreasyon alanındaki kavramları, kuramları, ilkeleri ve olguları tanımlar, hizmet verme süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
 3. Rekreasyon alanı ile ilgili araştırma yöntemlerini bilir, verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirmesini yapar.
 4. Rekreasyon alanında karmaşık ve olağan olmayan problemlerin çözümü için gereken ustalığa, yenilikçi düşünceye ve ileri düzeyde becerilere sahiptir.
 5. Rekreasyon alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 6. Rekreasyon alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek, ileri düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur. Bununla birlikte temel düzeyde ikinci bir yabancı dil öğrenir.
 7. Rekreatif aktivitelerle ilgili yeni eğilim ve yaklaşımları takip eder, uygulayabilecek yeterliliğe sahip olur.
 8. Boş zamanı etkili kullanma konusunda görev ve sorumlulukların farkına varır.
 9. Her yaş ve düzeyde, hareket, oyun ve spora dayalı serbest zaman etkinlik hizmetlerini planlayıp, yönetir.
 10. Kişi ve grupların gelişimini yönetme konusunda sorumluluk alır.
 11. Sağlıklı ve nitelikli bir yaşam için, toplumun tüm bireylerine hareket bilinci kazandırılması konusunda yeterli bilgi ve bilince sahip olur
 12. Rekreasyon alanında yaratıcılık yeteneğinin farkına vararak, bu yeteneği alanında kullanır.
 13. Diğer alanlarda (örneğin, turizm, halkla ilişkiler, özel eğitim gibi) çalışabilme yeteneği kazanır, disiplinler arası ilişkileri kavrar ve mesleki gelişim için uyarlar.
 14. Sözlü ve yazılı olarak kendini iyi bir şekilde ifade eder. Mesleki etik bilinci kazanır.

 

KAYIT VE KABUL KOŞULLARI

Lise diploması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavından yeterli puan almak, Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak, Yüksekokulumuz tarafından yapılan özel yetenek sınavı ile yerleştirme yapılır.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI VE VERİLEN DERECE          

Öğrencilerimizin programdan mezun olabilmeleri için 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim sonrasında programda belirtilen (en az 240) AKTS miktarını almaları ve programda daha önceden belirtilen yeterlikleri başarmaları halinde mezun olma hakkına sahip olabilirler. Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Rekreasyon alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM OLANAKLARI VE ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokul/Fakültelerinin Rekreasyon bölümleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarına bağlı öğrenci kulüpleri, Milli Eğitim Kurumları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatları, Gençlik Merkezleri, Özel Kurum ve Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, Spor Turizm Sektörü, Sportif Animasyon, Park ve Rekreasyon alanlarında görev alabilirler.

4 yıllık lisans programını başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler, belirlenen diğer koşulları sağlayarak lisansüstü eğitim programlarına (Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora) başvurabilirler.